กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคคลาน

โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายเอนก ผ่องแผ้ว ประธานในพิธี คระครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมมีการแสดงต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้น ป.1-ป.3 และระดับชั้น ป.4-ป.6 การประกวดคัดลายมือ ระบายสีและมอบเกรียติบัติ 
ความคิดเห็น