กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019

โรงเรียนบ้านโคคลาน 

ในวันอังคาร วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านโคคลาน นำโดย ผอ.ธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน พร้อมด้วยคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และครูผู้รับผิดชอบ ดูแลควบคุมจัดเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียน  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน ๑๓ คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  บรรยากาศการฉีดวัคซีนเต็มไปด้วยการดูแลของคณะแพทย์และบุคคลกรทางการแพทย์ที่ให้การดูแล และแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคซีนเพื่อให้นักเรียนได้คลายความกังวล

           ทางโรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณทีมบุคคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้นักเรียนได้รับวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้

*******************
ความคิดเห็น