กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2560 ณ วัดบ้านโคคลาน เพื่อให้นักเรียนร่วมทำบุญ และร่วมอนุรักษ์ประเภณีอันดีงามของไทย

กิจกรรมนี้ได้รับเกีรยติจากประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน นายเอนก ผ่องแผ้ว ครูและบุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนบ้านโคคลานร่วมกันถวายเทียนพรรษา ร่วมทำบุญไหว้พระ เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้อีกด้วย
ความคิดเห็น