กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนผู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง มีเจตคติที่ดี

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เละฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
ความคิดเห็น