กิจกรรม เลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรม เลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านโคคลาน จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโคคลาน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน

ผู้ได้รับเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนผู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง มีเจต

คติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เละฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

เสรีภาพ ขคามเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

โรงเรียนบ้านโคคลาน จังหวัดสระแก้ว

 
ความคิดเห็น