การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน ร่วมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น