การนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านโคคลานรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้กำหนดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารถานศึกษาและการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา มีคณะกรรมการที่มานิเทศติดตาม การดำเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านโคคลาน ได้แก่ นายคมกริช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว 2 นายฉัตรชัย กันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี นายมารุต สาลิกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน นางวิลัย สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหม่ไทยพัฒนา โรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา มา ณ โอกาสนี้
ความคิดเห็น