การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ โรงเรียนบ้านโคคลานจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจึงวางแนวปฏิบัติการเรียนการสอนไว้ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับ - ส่งใบงานที่โรงเรียนกับครูประจำชั้นของตนเอง พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวันในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

อนุบาล2 - อนุบาล3    รับใบงานและรับเงินอาหารกลางวัน ทุกวันจันทร์ ที่ 11, 18, 25 มกราคม
ป.1 - ป.3                   รับใบงานและรับเงินอาหารกลางวัน ทุกวันอังคาร 12, 19, 26 มกราคม
ป.4 - ป.6                   รับใบงานและรับเงินอาหารกลางวัน ทุกวันพุธ 13, 20, 27 มกราคม

ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดและป้องกันการรวมกลุ่มคนและลดความเสี่ยงป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงที่มารับใบงานและแสกน QRcode ไทยชนะทุกครั้งที่มาขอรับบริการ 
ความคิดเห็น